รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุกัญญา เพ็งบุตร (นิ่ม)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 38
อีเมล์ : sukanya@steelmax.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Steelmax International Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : Purchasing Officer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 18 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 เม.ย. 2561,17:00 น.   หมายเลขไอพี : 223.27.212.37


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล