คำสั่งโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 35) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 28) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 29) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 32) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 31) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 29) 21 ก.ย. 65
คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่1/65 (อ่าน 71) 19 ก.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2565 (อ่าน 72) 01 ก.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 83) 27 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 107) 01 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 122) 28 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) (อ่าน 100) 28 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 115) 17 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 120) 17 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำเขตพื้นที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เทอม 1 2565 (อ่าน 114) 13 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 160) 09 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 120) 01 มิ.ย. 65
คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 136) 31 พ.ค. 65
คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 116) 12 พ.ค. 65
คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 121) 12 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 116) 11 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 166) 09 พ.ค. 65
คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤษภาคม 2565 (อ่าน 129) 29 เม.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 173) 29 เม.ย. 65
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 137) 29 เม.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 599) 02 เม.ย. 65
ประกาศครูดีเด่น-ครูดีศรีสำโรงชนูปถัมภ์-ปีการศึกษา2564 (อ่าน 192) 30 มี.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้บเคลื่อนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 246) 28 ก.พ. 65
คำสั่งการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1851) 27 ก.พ. 65
คำสั่งคณะกรรมการสอนเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1656) 25 ม.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 318) 03 ธ.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 311) 22 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1060) 22 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) (อ่าน 310) 16 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขและเพิ่มเติม) (อ่าน 473) 16 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามการแก้ไขผลการเรียน (อ่าน 327) 04 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 346) 29 ต.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 447) 29 ต.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 348) 29 ต.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฉีดวัคซีนนักเรียน (อ่าน 263) 05 ต.ค. 64
คำสั่งที่ 112/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 6833) 28 ก.ย. 64
คำสั่งโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 354) 24 ก.ย. 64
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 226) 20 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 256) 12 ก.ย. 64
คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กันยายน 2564 (อ่าน 200) 31 ส.ค. 64
คำสั่งคณะดำเนินการดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 230) 13 ส.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (อ่าน 232) 30 ก.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างบริหารโรงเรียน (อ่าน 253) 19 ก.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุน นร.01 ของนักเรียนกลุ่มใหม่ 2564 (อ่าน 265) 13 ก.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่เด็กดี ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 224) 08 ก.ค. 64