คำสั่งโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 34) 27 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 43) 26 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มกราคม 2566 (อ่าน 107) 29 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 105) 15 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 125) 01 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 178) 30 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 156) 02 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 174) 31 ต.ค. 65
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 (อ่าน 160) 28 ต.ค. 65
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 (อ่าน 174) 28 ต.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำเขตพื้นที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 148) 28 ต.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 146) 28 ต.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) (อ่าน 160) 26 ต.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 187) 21 ต.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 180) 21 ต.ค. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 170) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 151) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 162) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 171) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 186) 21 ก.ย. 65
คำสั่ง 131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 150) 21 ก.ย. 65
คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่1/65 (อ่าน 194) 19 ก.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2565 (อ่าน 190) 01 ก.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 185) 27 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 213) 01 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 227) 28 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) (อ่าน 199) 28 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 222) 17 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 223) 17 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำเขตพื้นที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เทอม 1 2565 (อ่าน 229) 13 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 628) 09 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 219) 01 มิ.ย. 65
คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 275) 31 พ.ค. 65
คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 227) 12 พ.ค. 65
คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 228) 12 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 245) 11 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 274) 09 พ.ค. 65
คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤษภาคม 2565 (อ่าน 224) 29 เม.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 284) 29 เม.ย. 65
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 235) 29 เม.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 761) 02 เม.ย. 65
ประกาศครูดีเด่น-ครูดีศรีสำโรงชนูปถัมภ์-ปีการศึกษา2564 (อ่าน 305) 30 มี.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้บเคลื่อนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 364) 28 ก.พ. 65
คำสั่งการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1968) 27 ก.พ. 65
คำสั่งคณะกรรมการสอนเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1782) 25 ม.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 427) 03 ธ.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 438) 22 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1636) 22 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) (อ่าน 422) 16 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขและเพิ่มเติม) (อ่าน 605) 16 พ.ย. 64