ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน รับเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากรทางการศึกษา 1/2564 (อ่าน 4) 17 มิ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 636) 07 พ.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 134) 07 พ.ค. 64
คำสั่งการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 349) 30 มี.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดอาคารเรียน "อาคาร 60 ปี" (อ่าน 167) 18 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 138) 02 มี.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 143) 02 มี.ค. 64
คำสั่งมอบหมายบุคลากรจัดการเรียนการสอนชดเชย 2/2563 (อ่าน 325) 11 ก.พ. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยาฐานะ (อ่าน 214) 13 ม.ค. 64
คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 222) 12 ม.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 247) 09 ม.ค. 64
คำสั่ง ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563 (อ่าน 1359) 04 ธ.ค. 63
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 232) 30 พ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา (อ่าน 320) 29 ต.ค. 63
คำสั่ง 104/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 261) 07 ต.ค. 63
คำสั่ง 150/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (อ่าน 1987) 30 ก.ย. 63
คำสั่ง 149/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 (อ่าน 280) 30 ก.ย. 63
คำสั่ง 107/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (อ่าน 267) 26 ส.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทดลองเปิดเรี (อ่าน 340) 19 ส.ค. 63
คำสั่ง 104/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 248) 17 ส.ค. 63
คำสั่ง 104/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 261) 17 ส.ค. 63
คำสั่ง 104/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 278) 17 ส.ค. 63
คำสั่ง 104/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 273) 17 ส.ค. 63
คำสั่ง 104/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 255) 17 ส.ค. 63
คำสั่ง 100/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่เด็กดี 25 (อ่าน 474) 05 ส.ค. 63
คำสั่ง 98/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ยกเลิกคำสั่งเดิม) (อ่าน 210) 04 ส.ค. 63
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 332) 15 ก.ค. 63
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 427) 15 มิ.ย. 63
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ยกเลิกคำสั่งเดิม) (อ่าน 856) 15 มิ.ย. 63
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2563 (อ่าน 3568) 28 พ.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 777) 31 มี.ค. 63
คำสั่ง เวรรักษาการณ์ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563 (อ่าน 482) 20 มี.ค. 63
คำสั่ง เวรรักษาการณ์ (ครูหญิง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ฉบับแก้ไข (อ่าน 451) 20 มี.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูที่ปรึกษาประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1773) 11 มี.ค. 63
คำสั่งคณะทำงานนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา (อ่าน 462) 27 ก.พ. 63
คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 (อ่าน 411) 03 ก.พ. 63
คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 (อ่าน 746) 04 ธ.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เนื่องในวันเอดส์ (อ่าน 383) 26 พ.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนและรับเงินในโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ (อ่าน 710) 29 ต.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 580) 20 ต.ค. 62