Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 299 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา พิมพ์ศรี (มิ้งค์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 38/5 ม.6 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0805182130
อีเมล์ : natthida_@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชมพูนิกข์ แสงศรี (ป้อน)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 64/1 ม.3 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0951825873
อีเมล์ : sangsri_pon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณินท์ ศิริมนตรี (บี)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 37/7 ม.4 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 087-5223233
อีเมล์ : beeyanin3233@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพิมล ทีภูเวียง (แป้ง)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 56/7 ม.6 ต.คลองคาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 085 - 1137998
อีเมล์ : p007pang@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสโรชา บุตรเนียม (อาย)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 27/3 หมู่ 2 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0827744931
อีเมล์ : eyesarochaeyesarocha@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย เบีิยเลี่ยม (โอ๊ต)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 3/5 ม.7 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโทัย
เบอร์มือถือ : 0864424140
อีเมล์ : Aod.2541aod@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุณฑริกา กุลพรม (ไอซ์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 93/2 ม.1 ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0885556270
อีเมล์ : icekulprom@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราภรณ์ ตรงต่อกิจ (จอย)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 134 ม.1 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 091-0250680
อีเมล์ : phatcharaporn.1503@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติกาญจน์ มนต์แก้ว (กานต์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 28/1 ม.8 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0948809005
อีเมล์ : chutikan.mgan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชุติกาญจน์ ทิพย์สังวาลย์ (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 107 ม.10 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0846692948
อีเมล์ : Chutikan.fah@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศศิกาญจน์ สินคง (เบล)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 50/2 ม.5 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0622534672
อีเมล์ : Sasikan.belly@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรทิพา อ่ำนามอญ (ดรีม )
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 22/1 ม.5 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0959591880
อีเมล์ : dream12031999@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม