Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
ภาพกิจกรรม

นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประชุมหัวหน้างานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปร
( จำนวน 1 รูป / ดู 196 ครั้ง )
นายมนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
( จำนวน 5 รูป / ดู 175 ครั้ง )
รับโล่ประกาศเกียรติคุณการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
( จำนวน 9 รูป / ดู 243 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ส่งนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
( จำนวน 3 รูป / ดู 160 ครั้ง )
เลือกชุมนุมและกิจกรรมลดเวลา้รียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 5 รูป / ดู 147 ครั้ง )
การผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad version 5.06
( จำนวน 30 รูป / ดู 553 ครั้ง )
คัดเลือกร้านค้าโรงอาหาร ครั้งที่ 2 อาหารจานด่วน ข้าวขาหมู/ข้าวมันไก่/ข้าวหมูแดง/ข้าวหมูกรอบ
( จำนวน 11 รูป / ดู 306 ครั้ง )
คัดเลือกร้านค้าโรงอาหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
( จำนวน 66 รูป / ดู 947 ครั้ง )
การฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2558 นศท.หญิง ชั้นปีที่ 2และ3 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ นฝ.นศท.มทบ
( จำนวน 98 รูป / ดู 1974 ครั้ง )
อบรมลูกเสือ-เนตรนารีจราจร ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2558 วันทีพุธ ที่ 17/02/59
( จำนวน 51 รูป / ดู 962 ครั้ง )
ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 28/01/59
( จำนวน 21 รูป / ดู 395 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 เตรียมงาน 13 เมษายน2559 16/02/59
( จำนวน 23 รูป / ดู 437 ครั้ง )