Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

คัดเลือกร้านค้าโรงอาหาร ครั้งที่ 2 อาหารจานด่วน ข้าวขาหมู/ข้าวมันไก่/ข้าวหมูแดง/ข้าวหมูกรอบ
( จำนวน 11 รูป / ดู 286 ครั้ง )
คัดเลือกร้านค้าโรงอาหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
( จำนวน 66 รูป / ดู 829 ครั้ง )
การฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2558 นศท.หญิง ชั้นปีที่ 2และ3 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ นฝ.นศท.มทบ
( จำนวน 98 รูป / ดู 1761 ครั้ง )
อบรมลูกเสือ-เนตรนารีจราจร ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2558 วันทีพุธ ที่ 17/02/59
( จำนวน 51 รูป / ดู 855 ครั้ง )
ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 28/01/59
( จำนวน 21 รูป / ดู 349 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 เตรียมงาน 13 เมษายน2559 16/02/59
( จำนวน 23 รูป / ดู 384 ครั้ง )
นิทรรศการเปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 30 รูป / ดู 1015 ครั้ง )
กิจกรรมประกวดโครงงานระดับชั้น ตามโครงการ หนึ่งปี หนึ่งโครงงาน
( จำนวน 64 รูป / ดู 1054 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
( จำนวน 12 รูป / ดู 254 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3
( จำนวน 20 รูป / ดู 608 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1
( จำนวน 57 รูป / ดู 1471 ครั้ง )
นักเรียนชั้น ม.5/1 เข้าค่ายไบโอเทค แคมป์ 16 วันที่ 14-17 ม.ค.2559ที่ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่
( จำนวน 4 รูป / ดู 256 ครั้ง )