Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

กองลูกเสือ -เนตรนารี โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไ
( จำนวน 27 รูป / ดู 308 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
( จำนวน 10 รูป / ดู 189 ครั้ง )
โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับชั้น ม.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเขตภาคเหนือ
( จำนวน 16 รูป / ดู 510 ครั้ง )
แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
( จำนวน 3 รูป / ดู 86 ครั้ง )
ประเพณีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 141 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดแนะแนวสัญจรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป / ดู 130 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 8 รูป / ดู 98 ครั้ง )
พิธีลงนามความ ร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
( จำนวน 15 รูป / ดู 263 ครั้ง )
เข้าค่ายสร้างภาวะผู้นำให้กับสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 15 รูป / ดู 329 ครั้ง )
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 5 รูป / ดู 122 ครั้ง )
นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมป์มีนิสัยรักการอ่านเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้
( จำนวน 5 รูป / ดู 113 ครั้ง )
รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศชกมวยไทยอาชีพ
( จำนวน 0 รูป / ดู 124 ครั้ง )