Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

กีฬาภายในเขียวขาวเกมส์ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 515 ครั้ง )
กิจกรรม รด.จิตอาสา เดือนเมษายน 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 196 ครั้ง )
กิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 66 รูป / ดู 639 ครั้ง )
กิจกรรม รด.จิตอาสา เดือนมีนาคม 2559 ร่วมพัฒนาและสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ลุงประพันธ์ ตาชื่นต้อง
( จำนวน 42 รูป / ดู 290 ครั้ง )
กองลูกเสือ -เนตรนารี โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไ
( จำนวน 27 รูป / ดู 326 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
( จำนวน 10 รูป / ดู 197 ครั้ง )
โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับชั้น ม.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเขตภาคเหนือ
( จำนวน 16 รูป / ดู 538 ครั้ง )
แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
( จำนวน 3 รูป / ดู 93 ครั้ง )
ประเพณีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 148 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดแนะแนวสัญจรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป / ดู 136 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 8 รูป / ดู 106 ครั้ง )
พิธีลงนามความ ร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
( จำนวน 15 รูป / ดู 276 ครั้ง )