Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

ช่อง7ถ่ายทำวิดีโอการสอนแบบโครงงาน ครูสุริยา ชาปู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
( จำนวน 9 รูป / ดู 87 ครั้ง )
กิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือโลก International Literacy Day
( จำนวน 9 รูป / ดู 120 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับปัจจัยพื้นฐาน
( จำนวน 9 รูป / ดู 98 ครั้ง )
ครูสุริยา ชาปู่ชนะเลิศการแข่งขัน STEM Teacher Contest (นำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ)ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
( จำนวน 10 รูป / ดู 181 ครั้ง )
วันเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่พัฒนาผลการเรียนรู้ประสบความสำเร็จ
( จำนวน 7 รูป / ดู 93 ครั้ง )
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พานักเรียนแข่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ และครูนำเสนอการสอนแบบ STEM
( จำนวน 21 รูป / ดู 228 ครั้ง )
วงดุริยางค์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสี รร หนองปลาหมอวิทยาคม
( จำนวน 4 รูป / ดู 114 ครั้ง )
การสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
( จำนวน 3 รูป / ดู 88 ครั้ง )
สำนักงานพลังงาน จ.สุโขทัยร่วมกับ อส.พน.มาให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
( จำนวน 7 รูป / ดู 79 ครั้ง )
รองผู้อำนวยการทองปลาย กมล มอบเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งขันตอบปัญหาวันรพี
( จำนวน 4 รูป / ดู 88 ครั้ง )
ครูต่างชาติสนทนาให้ความรู้ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง
( จำนวน 3 รูป / ดู 92 ครั้ง )
การอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
( จำนวน 6 รูป / ดู 95 ครั้ง )