Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พานักเรียนแข่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ และครูนำเสนอการสอนแบบ STEM
( จำนวน 21 รูป / ดู 207 ครั้ง )
วงดุริยางค์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสี รร หนองปลาหมอวิทยาคม
( จำนวน 4 รูป / ดู 106 ครั้ง )
การสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
( จำนวน 3 รูป / ดู 81 ครั้ง )
สำนักงานพลังงาน จ.สุโขทัยร่วมกับ อส.พน.มาให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
( จำนวน 7 รูป / ดู 69 ครั้ง )
รองผู้อำนวยการทองปลาย กมล มอบเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งขันตอบปัญหาวันรพี
( จำนวน 4 รูป / ดู 81 ครั้ง )
ครูต่างชาติสนทนาให้ความรู้ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง
( จำนวน 3 รูป / ดู 85 ครั้ง )
การอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
( จำนวน 6 รูป / ดู 86 ครั้ง )
นักเรียนเข้าศึกษาดูงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์พิษณุโลก
( จำนวน 2 รูป / ดู 72 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงจัดกิจกรรมค่ายวิชาการการฝึกทักษะอาชีพ
( จำนวน 10 รูป / ดู 82 ครั้ง )
ตัวแทนนักเรียน ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้าร่วมประกวดโครงงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
( จำนวน 5 รูป / ดู 114 ครั้ง )
การฝึกอบรม นศท.วันที่ 3 ซักซ้อมพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรบและฝึกการเดินสวนสนาม
( จำนวน 11 รูป / ดู 118 ครั้ง )
การแข่งขันการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับมัธยมศึกษา
( จำนวน 3 รูป / ดู 281 ครั้ง )