Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

นายมนตรี คงเจริญ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559
( จำนวน 4 รูป / ดู 78 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
( จำนวน 37 รูป / ดู 249 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)
( จำนวน 19 รูป / ดู 265 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลกิจกรรมลดเวลารียน เพื่มเวลารู้ ดีเด่น ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
( จำนวน 9 รูป / ดู 73 ครั้ง )
มุทิตาจิตคาราวะแด่คุณครูด้วยดวงจิต
( จำนวน 36 รูป / ดู 454 ครั้ง )
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
( จำนวน 13 รูป / ดู 137 ครั้ง )
ครูและนักเรียนรร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ร่วมบริจาคโลหิตให้ศูนย์กาชาดจังหวัดพิษณุโลก
( จำนวน 10 รูป / ดู 110 ครั้ง )
ช่อง7ถ่ายทำวิดีโอการสอนแบบโครงงาน ครูสุริยา ชาปู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
( จำนวน 9 รูป / ดู 81 ครั้ง )
กิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือโลก International Literacy Day
( จำนวน 9 รูป / ดู 111 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับปัจจัยพื้นฐาน
( จำนวน 9 รูป / ดู 88 ครั้ง )
ครูสุริยา ชาปู่ชนะเลิศการแข่งขัน STEM Teacher Contest (นำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ)ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
( จำนวน 10 รูป / ดู 168 ครั้ง )
วันเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่พัฒนาผลการเรียนรู้ประสบความสำเร็จ
( จำนวน 7 รูป / ดู 82 ครั้ง )