Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ tk park และห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
( จำนวน 13 รูป / ดู 92 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม
( จำนวน 7 รูป / ดู 94 ครั้ง )
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้าร่ามกิจรรม "ราษฎ์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้ปีมหามงคง"
( จำนวน 50 รูป / ดู 405 ครั้ง )
วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559 การอบรมปลูกฝังจิตสำนึกการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับนักศึกษาวิชาทหา
( จำนวน 27 รูป / ดู 229 ครั้ง )
วันอังคาร ที่ 26 ก.ค.2559 นักศึกษาวิชาทหารโครงการ รด.จิตอาสา รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกมา
( จำนวน 26 รูป / ดู 179 ครั้ง )
แกนนำสภานักเรียนนำเสนอโครงการกำจัดขยะต่อนายมนตรี คงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 81 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดการอบรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน27-30กค.59
( จำนวน 14 รูป / ดู 75 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ประเพณีแห่เจ้าพ่อกวนอู ประจำ 2559
( จำนวน 18 รูป / ดู 226 ครั้ง )
อบรมโครงการโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน
( จำนวน 10 รูป / ดู 118 ครั้ง )
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 14 รูป / ดู 190 ครั้ง )
ครูอำพรรณ ใบศรีและครูสุริยา ชาปู่ เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรกับสสวท.เพื่อใช้ในการเรียนการสอนปี2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 116 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี2559
( จำนวน 19 รูป / ดู 406 ครั้ง )