Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิออก
( จำนวน 33 รูป / ดู 240 ครั้ง )
ครูอำพรรณ ใบศรีและครูสุริยา ชาปู่ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เป็นวิทยากรค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์
( จำนวน 7 รูป / ดู 76 ครั้ง )
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด ในการตอบปัญหาด้านกฎหมายในวันรพีของจังหวัดสุโขทัย
( จำนวน 6 รูป / ดู 78 ครั้ง )
รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันกิจกรรมดนตรีTo Be Number Oneที่รร.อุดมดรุณี
( จำนวน 3 รูป / ดู 81 ครั้ง )
เดินรณรงค์ออกเสียงออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในวันที่7สค.59
( จำนวน 8 รูป / ดู 87 ครั้ง )
ศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ tk park และห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
( จำนวน 13 รูป / ดู 98 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม
( จำนวน 7 รูป / ดู 101 ครั้ง )
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้าร่ามกิจรรม "ราษฎ์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้ปีมหามงคง"
( จำนวน 50 รูป / ดู 455 ครั้ง )
วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559 การอบรมปลูกฝังจิตสำนึกการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับนักศึกษาวิชาทหา
( จำนวน 27 รูป / ดู 251 ครั้ง )
วันอังคาร ที่ 26 ก.ค.2559 นักศึกษาวิชาทหารโครงการ รด.จิตอาสา รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกมา
( จำนวน 26 รูป / ดู 196 ครั้ง )
แกนนำสภานักเรียนนำเสนอโครงการกำจัดขยะต่อนายมนตรี คงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 87 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดการอบรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน27-30กค.59
( จำนวน 14 รูป / ดู 82 ครั้ง )