Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดการอบรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน27-30กค.59
( จำนวน 14 รูป / ดู 91 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ประเพณีแห่เจ้าพ่อกวนอู ประจำ 2559
( จำนวน 18 รูป / ดู 294 ครั้ง )
อบรมโครงการโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน
( จำนวน 10 รูป / ดู 206 ครั้ง )
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 14 รูป / ดู 226 ครั้ง )
ครูอำพรรณ ใบศรีและครูสุริยา ชาปู่ เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรกับสสวท.เพื่อใช้ในการเรียนการสอนปี2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 144 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี2559
( จำนวน 19 รูป / ดู 495 ครั้ง )
กีฬาภายในเขียวขาวเกมส์ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 580 ครั้ง )
กิจกรรม รด.จิตอาสา เดือนเมษายน 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 228 ครั้ง )
กิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 66 รูป / ดู 811 ครั้ง )
กิจกรรม รด.จิตอาสา เดือนมีนาคม 2559 ร่วมพัฒนาและสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ลุงประพันธ์ ตาชื่นต้อง
( จำนวน 42 รูป / ดู 370 ครั้ง )
กองลูกเสือ -เนตรนารี โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไ
( จำนวน 27 รูป / ดู 392 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
( จำนวน 10 รูป / ดู 222 ครั้ง )