Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

เข้าค่ายสร้างภาวะผู้นำให้กับสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 15 รูป / ดู 344 ครั้ง )
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 5 รูป / ดู 132 ครั้ง )
นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมป์มีนิสัยรักการอ่านเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้
( จำนวน 5 รูป / ดู 121 ครั้ง )
รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศชกมวยไทยอาชีพ
( จำนวน 0 รูป / ดู 128 ครั้ง )
นักเรียนทำกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก
( จำนวน 4 รูป / ดู 112 ครั้ง )
รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 130 ครั้ง )
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2,5เข้ารับการประเมินสุขภาพ 9 ด้านด้วยสมาร์ทโฟน
( จำนวน 3 รูป / ดู 115 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ทั้ง3ท่านและยินดีกับตำแหน่งใหม่คุณครูรัชดาภรณ์ กันสุข
( จำนวน 14 รูป / ดู 151 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแนะแนวสัญจร
( จำนวน 4 รูป / ดู 145 ครั้ง )
ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิFulbright เข้าเยี่ยมโรงเรียน
( จำนวน 4 รูป / ดู 118 ครั้ง )
คณะผู้บริหารรร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ต้อนรับ ครูปิญาณี บูรณชาติ
( จำนวน 4 รูป / ดู 86 ครั้ง )
นักเรียนชั้นม.4โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รับการอบรมการศึกษาแบบทวิศึกษาที่ห้องศูนย์สร้างสรรค์
( จำนวน 4 รูป / ดู 160 ครั้ง )