Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
( จำนวน 3 รูป / ดู 97 ครั้ง )
ประเพณีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 152 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดแนะแนวสัญจรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป / ดู 143 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 8 รูป / ดู 109 ครั้ง )
พิธีลงนามความ ร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
( จำนวน 15 รูป / ดู 295 ครั้ง )
เข้าค่ายสร้างภาวะผู้นำให้กับสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 15 รูป / ดู 357 ครั้ง )
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 5 รูป / ดู 150 ครั้ง )
นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมป์มีนิสัยรักการอ่านเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้
( จำนวน 5 รูป / ดู 127 ครั้ง )
รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศชกมวยไทยอาชีพ
( จำนวน 0 รูป / ดู 134 ครั้ง )
นักเรียนทำกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก
( จำนวน 4 รูป / ดู 121 ครั้ง )
รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 137 ครั้ง )
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2,5เข้ารับการประเมินสุขภาพ 9 ด้านด้วยสมาร์ทโฟน
( จำนวน 3 รูป / ดู 121 ครั้ง )